Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Robiąc zakupy w sklepie wyrażasz zgodę na nasze postanowienia związane ochroną danych osobowy. Działamy zgodnie z RODO, możesz to sprawdzić w naszej
polityce prywatności
.

  OK

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej „Park Wodny Bania” S.A.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient kupuje i korzysta z biletów „Parku Wodnego Bania” S.A.

2. Organizatorem programu jest „Park Wodny Bania” S.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 181, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000574785, NIP: 5272744734, adres e-mail bok@termabania.pl, telefon 18 261 25 40 zwana także Sprzedawcą.

3. Klient – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zakupu usług Sprzedawcy w Serwisie on-line.

4. Serwis on-line – www.bilety.termabania.pl (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez „Park Wodny Bania” S.A. , ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska.

5. Kupon – wygenerowany i dostępny w Sklepie w zakładce „Historia zamówień” lub przesłany na wskazany przez Klienta adres e-mail plik będący potwierdzeniem zakupu wybranej usługi. Każdy kupon posiada unikalny kod oraz oznaczenie, a także znajduje się na nim opis zawartych w nim usług z terminem jego ważności.

6. Towar – usługa, która ma być przedmiotem świadczenia Organizatora, na rzecz posiadacza Kuponu. W przypadkach określonych w Ogłoszeniu Kupon może upoważniać również jego okaziciela do żądania zawarcia przez Sprzedawcę określonej umowy na szczególnych warunkach wskazanych w treści Ogłoszenia.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu on-line w zakresie zawierania umów przez Klientów ze Sprzedającym w przedmiocie nabycia Kuponów oraz w zakresie prowadzenia przez Sprzedawcę dla Klientów ich Kont.

2. Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność prawną do zawierania umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Klient zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z serwisu on-line. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

5. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

III. DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą.

2. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w Deklaracji, Formularzu lub innych oświadczeniach składanych Sprzedawcy. Klient ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia oraz usunięcia.

3. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.

4. Klient, posiadający Konto w Sklepie powinien w miarę możliwości niezwłocznie zawiadamiać Sprzedawcę każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Klient może zgłosić zmiany telefonicznie lub korespondencyjnie do Biura Obsługi Klienta.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

IV. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA

1. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Klienta lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję “kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w serwisie, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (zapisz dane), a następnie aktywować konto poprzez aktywację linku przesłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu na stronie Sklepu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

4. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę „Parku Wodnego Bania” S.A.

5. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu „Parku Wodnego Bania” S.A. przez Klienta, Sprzedawca może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do serwisu przy użyciu loginu i hasła przypisanego do konta.

6. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

7. Klient może dokonać zakupów w Sklepie także bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętywania danych adresowych, historii zamówień oraz szybszych zakupów Towarów w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

V. OFERTA

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona na stronie internetowej bilety.termabialka.pl.

2. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba biletów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów biletów objętych tą formą sprzedaży.

3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

4. Bezpłatne dodatki reklamowe, oferowane wraz z kuponem nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych oraz do sprzedaży wybranych usług i towarów.

7. Obowiązujące w Sklepie zniżki można uzyskać wyłącznie poprzez zakup drogą on-line.

8. Po dokonaniu zakupu wybranego produktu lub usługi nie ma możliwości zamiany na inny.

VI. NABYCIE KUPONU I WYDANIE TOWARU

1. Umowa nabycia Kuponu zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2. Zawarcie umowy nabycia Kuponu następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Sprzedawcy, zawartej w Ogłoszeniu. Na procedurę zawarcia umowy składają się następujące czynności: wybór przez Klienta opcji „Kup teraz” dostępnej przy danym Ogłoszeniu i wskazanie liczby Kuponów, a następnie potwierdzenie zakupu poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i wpłaty należnej kwoty. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Klienta dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedającego i zawarcia umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów zgodnie ze wskazaniem Klienta).

3. Umowę nabycia Kuponu można zawrzeć jedynie w czasie publikacji Ogłoszenia (informacja o czasie publikacji jest każdorazowo podawana wraz z Ogłoszeniem), z tym że w Ogłoszeniu może zostać określony górny limit możliwych do nabycia Kuponów.

4. Po zawarciu umowy na zakup Kuponu (odpowiednio Kuponów), Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Ogłoszeniu korzystając z udostępnionych w Serwisie metod płatności internetowych. Przydzielanie Kuponów następuje zgodnie z kolejnością w jakiej Sprzedawca jest informowany przez dotpay o realizacji płatności do wyczerpania ilości oferowanych Kuponów.

5. W wyniku zawarcia umowy i dokonaniu przez Klienta zapłaty wskazanej kwoty, Organizator generuje Kupon (bądź odpowiednio Kupony) i udostępnia na jego Koncie a w przypadku dokonania zakupu bez rejestracji Organizator przesyła Kupon na wskazany przez Klienta adres e-mail. W razie gdyby Klient po dokonaniu wpłaty nie otrzymał Kuponu powinien sprawdzić, czy nie nastąpiło automatyczne przekierowanie Kuponu do folderu SPAM lub innej z zakładek poczty.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów), Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego kwoty, na zasadach określonych przepisami prawa. Sprzedawca informuje, iż w przypadku zamówienia kuponu uprawniającego do wstępu na teren basenów Terma Bania w ściśle określonym terminie jaki oznaczony zostanie na kuponie na określone wydarzenia specjalne tj. Sylwester, Noc Basenów, Andrzejki, Noc Saunowa, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.

7. Sprzedawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Klienta za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.

9. Rezerwacja biletu według zamówienia następuje w:

- w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,

- w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą, kredytową lub w przypadku płatności online – w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

10. Wymiana kuponu na wybrany w Sklepie towar bądź usługę dokonywana jest jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

11. Klientowi nie wolno udostępniać loginu i hasła do swojego konta osobom trzecim.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

13. W Sklepie można zakupić bilety z maksymalnie 14 dniowym wyprzedzeniem.

14. Klient w terminie 14 dni od zawarcia umowy – zakupu kuponu za wyjątkiem przypadków podanych poniżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (bok@termabania.pl) lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
Sprzedawca informuje, iż w przypadku zamówienia kuponu uprawniającego do wstępu na teren basenów Terma Bania w ściśle określonym terminie jaki oznaczony zostanie na kuponie na określone wydarzenia specjalne tj. Sylwester, Noc Basenów, Andrzejki, Noc Saunowa, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.

15. W razie zrealizowania przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy, środki z dokonania zakupu zwracane są w ten sam sposób w jakim zrealizowano zamówienie. Zwrot następuje w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient zobowiązany jest wydrukować w formie papierowej potwierdzenie generowane przez system rezerwacji.

2. Wydrukowane potwierdzenie jest wyłączną podstawą do wydania Klientowi w obiekcie zakupionego biletu.

3. Potwierdzenie ważne jest na okaziciela i jest odbierane Klientowi w momencie wydania Klientowi biletu.

4. Kupony realizowane są wyłącznie w ich okresie ważności podanej na stronie Sprzedawcy.

VIII. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Przy tak złożonym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Organizator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Organizator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu, w szczególności wygenerowania i przesłania Klientowi Kuponu za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: bok@termabania.pl, lub “Park Wodny Bania” ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska.

2. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, adres e-mail Klienta przypisany do jego Konta, numer transakcji, której reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację, oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Organizator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta lub wskazany przez Klienta.

6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji lub w razie odstąpienia, środki z dokonania zakupu zwracane są w ten sam sposób w jakim zrealizowano zamówienie. Zwrot następuje w terminie do 21 dni od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator chroni dane Klientów zgodnie z polityką prywatności.

2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.termabania.pl.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Klientem, a Organizatorem której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

5. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Regulamin korzystania z programu „Karta Upominkowa”

Niniejszy regulamin określa warunki programu promocyjnego prowadzonego przez „Park Wodny Bania” S.A. ul. Środkowa 181, 34 – 405 Białka Tatrzańska pod nazwą „Karta Upominkowa”.

Definicje

Wydawca – spółka „Park Wodny Bania” S.A. ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000574785, o kapitale zakładowym w kwocie 1912500,00 zł , NIP 5272744734.

Program Karta Upominkowa lub Program – oznacza przygotowany przez „Park Wodny Bania” S.A. , z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, przy ul. Środkowej 181, program świadczeń usługowych prowadzony w obiekcie basenowym zwanym dalej „Terma Bania”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Karta Upominkowa – oznacza kartę wydawaną przez Wydawcę Nabywcy zgodnie z zasadami Regulaminu, identyfikowaną przez numer umieszczony na karcie i kod kreskowy, celem ewidencjonowania oraz do rozliczenia świadczeń/usług udostępnionych Uczestnikowi w ramach Programu „Karta Upominkowa” i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Karta wydawana jest na okaziciela, uprawnia jej Użytkownika do realizacji w obiekcie basenowym „Terma Bania“.

Nabywca – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnej, która zakupiła Kartę w programie „Karta Upominkowa” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i która dokonała przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Upominkową.

Użytkownik – posiadacz Karty Upominkowej, przedstawiający ją do realizacji w obiekcie basenowym „Terma Bania”

Postanowienia ogólne

Nabywcą może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bądź osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przystąpienie do Programu przez Nabywcę następuje po zarejestrowaniu Nabywcy przez Wydawcę w Programie, to jest po dokonaniu zakupu Karty.

Karta może zostać zakupiona w siedzibie Parku Wodnego Bania, bądź poprzez stronę internetową bilety.termabania.pl.

Karta zakupiona w formie on-line zostanie dostarczona do klienta Pocztą Polską po zaksięgowaniu środków na koncie Wydawcy.

Wydawca może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie przystąpienia do Programu nie spełnia wymogów Regulaminu.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Wydawcy, pod adresem www.termabania.pl

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej o wartości zakupionej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej, do realizacji w obiekcie basenowym „Terma Bania”.

Wydawca wydaje Karty w nominałach:

150zł 200zł 250zł

Wydawca w ramach opcji promocyjnej może zaproponować konkretny pakiet usług, przypisany do Karty Upominkowej, który nie może zostać zamieniony na inne produkty.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Nabywcy w Programie Karta Upominkowa jest Organizator.

Nabywca dokonując zakupu karty w systemie on-line dobrowolnie udostępnia Wydawcy dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Nabywca ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych prowadzonej przez Wydawcę.

Zasady korzystania z karty

Karta Upominkowa upoważnia Użytkownika do korzystania z usług Wydawcy w obiekcie „Terma Bania” w ramach Programu „Karta Upominkowa” i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę o świadczenie usług, przedstawiając do realizacji Kartę Upominkową, wartość Karty Upominkowej zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za świadczone usługi.

Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie przysługuje Użytkownikowi prawo otrzymania reszty w gotówce.

Karta Upominkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Upominkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Upominkowa nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna.

Okres ważności Karty Upominkowej nie może zostać przedłużony.

Karta Upominkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w obiekcie basenowym „Terma Bania”.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały utracone (uszkodzone lub zniszczone) po ich wydaniu Nabywcy.

Realizacja Karty Upominkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej w sposób nieuprawniony.

W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Upominkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

Wydawca nie wydaje duplikatów Karty.

Użytkownik dokonuje realizacji Karty Upominkowej poprzez przedstawienie w Biurze Obsługi Klienta lub kasie Wydawcy Karty Upominkowej. Personel dokona pobrania z Karty Upominkowej wartości odpowiadającej cenie usług świadczonych przez Wydawcę Użytkownikowi.

Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Upominkowa:

  • nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  • posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w wypadku:

  1. upływu terminu ważności Karty Upominkowej,
  1. braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej, w szczególności:
  1. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
  1. uszkodzenia Karty Upominkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Upominkowej.

Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Wydawcę połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

W wypadku gdy cena usług świadczonych przez Wydawcę na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Karty Upominkowej będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Upominkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą, lub będzie mógł wykorzystać na ten cel kwoty zawarte na innej Karcie Upominkowej, jeżeli będzie w posiadaniu takiej Karty Upominkowej.

Postanowienia końcowe

Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Upominkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Użytkownik poprzez przedstawienie Wydawcy Karty Upominkowej do realizacji oraz odbiór w Terma Bania usług nabytych z użyciem Karty Upominkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Upominkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

Karta Upominkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

Karta jest opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a Wydawca w momencie zakupu, wydaje Nabywcy dokument potwierdzający zgodnie z jego życzeniem tj. paragon, bądź fakturę.

Wydawca zastrzega sobie prawo do:

  • zawieszenia Programu Karta Upominkowa lub jego zakończenia,
  • zaprzestania wydawania Kart Upominkowych,

Wydawca uprawniony jest także do wykluczenia Nabywcy/ Użytkownika z udziału w Programie Karta Upominkowa, w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw, które oznaczają w szczególności:

  • nadużywanie lub próbę nadużycia zasad Programu Karta Upominkowa,
  • jakąkolwiek próbę użycia Karty Upominkowej, w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem lub w sposób sprzeczny z Regulaminem Programu Karta Upominkowa.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie Karta Upominkowa będą rozstrzygane polubownie, w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Park Wodny Bania S.A. 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181 poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@termabania.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenia drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www LINK. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

zapisz się do newslettera Termy Bania
i korzystaj z najlepszych ofert