Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Robiąc zakupy w sklepie wyrażasz zgodę na nasze postanowienia związane ochroną danych osobowy. Działamy zgodnie z RODO, możesz to sprawdzić w naszej
polityce prywatności
.

  OK

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BILETY.TERMABANIA.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy Termy Bania, dostępny pod adresem internetowym: bilety.termabania.pl, prowadzony jest przez spółkę Park Wodny Bania S.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 181, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000574785, NIP: 5272744734, adres e-mail bok@termabania.pl, telefon 18 261 25 40.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Sprzedawca – Park Wodny Bania S.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej.
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: bilety.termabania.pl
8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w Sklepie, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
11. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz wybór złożenia Zamówienia z zakładaniem Konta lub bez rejestracji.
14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
15. Produkt – dostępny w Sklepie bilet uprawniający do wstępu do obiektu Terma Bania lub usługa realizowana w obiekcie Terma Bania, które są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
17. Bilet elektroniczny – wygenerowany i dostępny w Sklepie w zakładce „Historia zamówień” lub przesłany na wskazany przez Klienta adres e-mail plik będący potwierdzeniem zakupu wybranego biletu lub usługi. Każdy Bilet elektroniczny posiada unikalny kod oraz oznaczenie, a także znajduje się na nim opis zawartych w nim usług z terminem jego ważności lub datą jego wykorzystania.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu w zakresie zawierania umów przez Klientów ze Sprzedawcą w przedmiocie nabycia Produktu oraz w zakresie prowadzenia przez Sprzedawcę dla Klientów ich Kont.
2. Klient zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej. Klienci będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).
4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt IV. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane Produkty oraz opcjonalnie koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Informacje podane na stronach internetowych w domenie www. bilety.termabania.pl w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu.
11. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

III. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Sprzedawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy dane osobowe w związku z zakupem Produktów Sklepu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia dokonania zakupu w sklepie oraz po dokonaniu transakcji do celów ewentualnej wysyłki Produktów. W związku z zakupem Produktów w Sklepie dane mogą być ponadto przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa oraz w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową kupna – sprzedaży przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń. Dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie medyczne, techniczne lub organizacyjne. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, uzyskania kopii tych danych, przeniesienia danych, a także prawo do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do organu nadzorczego (o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa).
4. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do założenia Konta oraz do dokonania zakupów w Sklepie.
5. Klient, posiadający Konto w Sklepie powinien w miarę możliwości niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Klient może zgłosić zmiany telefonicznie lub korespondencyjnie do Biura Obsługi Klienta.
6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

IV. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA
1. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Klienta lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję “kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
2. Założenie Konta jest darmowe.
3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Sklepie, w tym określić hasło do Konta, zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (zapisz dane), a następnie aktywować konto poprzez aktywację linku przesłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.
4. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu na stronie Sklepu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
5. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe, niezbędne do realizacji procesu zakupu w Sklepie lub informacje techniczne. Zakładając Konto Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, zawierających ofertę spółki Park Wodny Bania S.A., a także aktualności i informację o promocjach.
6. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu „Parku Wodnego Bania” S.A. przez Klienta, Sprzedawca może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Sklepu.
7. Konto Klienta może także zostać usunięte na żądanie Klienta wyrażone w emailu przesłanym na adres: bok@termabania.pl,w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Termin do usunięcia Konta przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.
8. Klient może dokonać zakupów w Sklepie także bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętywania danych adresowych, historii zamówień oraz szybszych zakupów Produktów w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

V. OFERTA
1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona na stronie internetowej: bilety.termabania.pl
2. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.
3. Oferty promocyjne nie łączą się ze sobą, chyba że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Obowiązujące w Sklepie zniżki można uzyskać wyłącznie poprzez zakup drogą online.
6. Po dokonaniu zakupu wybranego Produktu nie ma możliwości zamiany na inny produkt.
7. Zakupione w Sklepie karty upominkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, a jej użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.

VI. NABYCIE I WYDANIE PRODUKTU
1. Nabycie Produktu w Sklepie odbywa się na podstawie umowa sprzedaży bezpośrednio między Klientem a Sprzedawcą.
2. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Sprzedawcy, zawartej w Sklepie. Na procedurę zawarcia umowy składają się następujące czynności: wybór przez Klienta opcji „Kup teraz” dostępnej przy danym Ogłoszeniu i wskazanie liczby i rodzaju Produktów, a następnie potwierdzenie zakupu poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i wpłaty należnej kwoty. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Klienta dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedającego i zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
3. Umowę sprzedaży Produktu można zawrzeć jedynie w czasie publikacji oferty z Produktem i dostępności tego Produktu w Sklepie, z tym że w ofercie może zostać określony górny limit możliwych do nabycia Produktów.
4. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, korzystając z udostępnionych w Serwisie metod płatności internetowych.
5. Przydzielanie Produktów następuje zgodnie z kolejnością w jakiej Sprzedawca jest informowany przez serwis dotpay o realizacji płatności, do wyczerpania ilości oferowanych Produktów.
6. W wyniku zawarcia umowy i dokonaniu przez Klienta zapłaty wskazanej kwoty, Sprzedawca generuje Bilet elektroniczny i udostępnia go na jego Koncie Klienta, a w przypadku dokonania zakupu bez rejestracji Sprzedawca przesyła Bilet elektroniczny w linku przesłanym na wskazany przez Klienta adres e-mail. W razie gdyby Klient po dokonaniu wpłaty nie otrzymał Biletu elektronicznego, powinien sprawdzić, czy nie nastąpiło automatyczne przekierowanie wiadomości mailowej do folderu SPAM lub innej z zakładek poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Produktu, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego kwoty, na zasadach określonych przepisami prawa. Sprzedawca informuje, że w przypadku zamówienia Produktu uprawniającego do wstępu na obiekt Terma Bania w ściśle określonym terminie, jaki oznaczony zostanie na Bilecie elektronicznym, na określone wydarzenia specjalne, takie jak Sylwester, Noc Basenów, Andrzejki, Noc Saunowa, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami, nie przysługuje Klientowi.
8. Sprzedawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Klienta za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.
10. Rezerwacja Biletu według zamówienia następuje:
● w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Produkt na tym rachunku bankowym,
● w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą, kredytową lub w przypadku płatności online – w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
11. Wymiana Biletu elektronicznego na wybrany w Sklepie towar bądź usługę dokonywana jest jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
12. Klientowi nie wolno udostępniać loginu i hasła do swojego konta osobom trzecim.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, gdy autentyczność zamówienia lub Biletu elektronicznego budzi uzasadnioną wątpliwość.
14. W Sklepie można zakupić bilety zgodne z aktualną ofertą cenową Termy Bania.
15. Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając je w formie elektronicznej (bok@termabania.pl) liczonym od dnia jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Sprzedawca informuje, że w przypadku zamówienia Produktu uprawniającego do wstępu na obiekt Terma Bania w ściśle określonym terminie, jaki oznaczony zostanie na Bilecie elektronicznym, na określone wydarzenia specjalne, takie jak Sylwester, Noc Basenów, Andrzejki, Noc Saunowa, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami, nie przysługuje Klientowi.
16. W razie zrealizowania przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy, środki z dokonania zakupu zwracane są w ten sam sposób w jakim zrealizowano zamówienie. Zwrot następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Po złożeniu zamówienia, zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu płatności Klient zobowiązany jest wydrukować w formie papierowej potwierdzenie generowane przez system rezerwacji w Sklepie. Istnieje możliwość wydrukowania go także bezpośrednio w obiekcie Termy Bania.
2. Wydrukowane potwierdzenie jest wyłączną podstawą do wydania Klientowi w obiekcie zakupionego biletu i zrealizowania zakupionej usługi.
3. Potwierdzenie ważne jest na okaziciela i jest odbierane Klientowi w momencie wydania Klientowi biletu.
4. Bilety realizowane są wyłącznie w ich okresie ważności podanej w potwierdzeniu zakupu i na Bilecie elektronicznym.
5. W przypadku niektórych Produktów realizacja Biletu wymaga telefonicznej rezerwacji terminu, co jest zaznaczone w opisie Produktu (np. dotyczy zabiegów SPA). Brak dokonania takiej rezerwacji może skutkować niemożliwością realizacji Biletu w wybranym terminie.

VIII. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. Przy tak złożonym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Sprzedawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać Sklep oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Sprzedawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Sklepu, w szczególności w zakresie generowania i przesyłania Klientowi Biletu elektronicznego, za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: bok@termabania.pl, lub “Park Wodny Bania” ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedawca rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta lub wskazany przez Klienta.
4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji lub w razie odstąpienia, środki z dokonania zakupu zwracane są w ten sam sposób w jakim zrealizowano zamówienie. Zwrot następuje w terminie do 14 dni od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca chroni dane Klientów zgodnie z polityką prywatności.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Sprzedawcy: bilety.termabania.pl
3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw konsumenta lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do wskazanych procedur jest opisany w polskim Kodeksie postepowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 r.

zapisz się do newslettera Termy Bania
i korzystaj z najlepszych ofert